Consolida erbjuder individ- och familjeomsorg

Pris

Priset styrs av behovet av insatser och behovet av personal alternativt familjehem.

Antal platser/Boendeform

12 platser i stödboende för vuxna med missbruksproblem, kriminalitet och psykisk ohälsa
10 familjehem för vuxna och vårdkrävande ungdomar.

Ett antal platser för extra vårdkrävande klienter som behöver bo enskilt och kanske avskilt, utan andra klienter och med egen personal. Ofta med tät handledning, terapi, HSL insatser med tät tillgång till specialister.

Vi har tillgång till terapeuter, HSL och vi kan genomföra fullständiga utredningar. Vi har också möjlighet att under boendet hos oss ge läkemedelsassisterad abstinensbehandling och substitutionsbehandling.
Vi har ett nära samarbete kring detta med SPUT »

Placeringsservice för barn och unga, både HVB samt också familjehem.

Upptagningsområde

Hela Sverige.

Främmande språk

Engelska.

Verksamhetsbeskrivning

Consolida har två mindre stödboenden i Laxå kommun och Degerfors kommun. Vi har också förstärkta familjehem med brevidboenden på olika orter i Sverige. Målgruppen är vuxna med missbruk, kriminalitet och psykisk ohälsa samt vårdkrävande ungdomar. Utöver detta har vi också ett antal familjehem som specialiserat sig på förälder med barnplaceringar för behandling och/eller utredning. Vi har också möjlighet till boende med stöd utomlands för klienter som behöver bryta sitt destruktiva nätverk och miljö.

Placeringsservice med möjlighet att placera på HVB (pojkar och flickor med missbruk, åldersspänn 13- 20 år samt familjehem för barn och unga) samt även familjehem för barn och unga.

Utvärdering/Uppföljning

Vi använder SSIL Kvalitetsindex

Utslussning/Eftervård

Familjehem, träningslägenheter eller hem igen.

Sysselsättning

Verksamheten har funnits sedan 1975 och har ett bra kontaktnät vad det gäller föreningsliv, praktikplatser, arbetstillfällen och det finns även trafiklärare som hjälper till med körkortsdelen. Vi har möjlighet att erbjuda träning i gym med personlig tränare, dykutbildning, fiske och natur som tillåter bär och svampplockning m.m.

Behandling/Insatslängd

Från akut och längre.

Inskrivningsförfarande

Consolida matchar klient och behov tillsammans med socialtjänst och ser till att klienten får rätt insats och stöd utifrån individuella behov.

Kommunikation/Avstånd

Vi har god kommunikation via tåg (stambanan mellan Stockholm och Göteborg).

Kvalitets-/Miljöarbete

Vi har en internkontrollpärm med tydliga rutiner och policys.

Organisation/Personal

Verksamheten har funnits sedan 1975. Personalen är utbildade till KBT-terapeuter, specialistsjuksköterska, beteendevetare, och MI samt ART. Vi har också en legitimerad lärare och speciallärare.

Konsulter

Läkare, psykologer, psykiatriker, terapueter, sjuksköterska och speciallärare.

Handledning

Personalen handleds av utbildad socionom och tillika KBT terapeut den är både process och metodhandledning.

Samverkan

Bra och transparent kommunikation, som handlar om att uppnå bra och meningsfull vardag (och helg) för klienterna. Vi lämnar månadsrapporter och har mätbara interventioner som redovisas kontinuerligt.

Fortbildning

Vi anordnar utbildningar utifrån behov och krav.

Information och samarbetspartners